Rezultati petrage
HR | EN

Opći uvjeti za najam bicikala

Rog Joma d.o.o

Majstorska 7

Zagreb                                                                                           

OIB: 36654325004

e-mail: info.webshop@rog-joma.hr

                                    

 

OPĆI UVJETI ZA NAJAM BICIKALA

 

I.

Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti  pod kojima Rog-Joma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Rog-Joma ili Najmodavac), iznajmljuje fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Najmoprimac ili Korisnik),  bicikle s pripadajućom  opremom - kaciga, lokot ključ (u daljnjem tekstu: bicikl), a u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja i sklopljenom ugovoru.

 

U kojem području (gradu) i prodajnom objektu (prodavaonici) Rog-Joma-e postoji mogućnost unajmiti bicikl, zainteresirana osoba može  se informirati na kontakt info brojevima i e-mail adresi te u prodajnim objektima-prodavaonicama. 

 

Najmodavac će u  prodajnom objektu-prodavaonici u kojoj je moguće unajmiti bicikl istaknuti - broj bicikala (količina) za najam, cijene te druge bitne podatke o biciklima koji se iznajmljuju.

 

II.

Korisnik smije unajmljeni bicikl  koristiti  samo za osobni -vlastiti  prijevoz  te ne može prenijeti svoje pravo  na druge osobe niti dati bicikl i/ili opremu u podnajam.

 

Bicikl se ne iznajmljuje osobama mlađim od 16 godina. Za  maloljetne osobe ugovor odobrava zakonski zastupnik.

 

Korisnik  bicikl koristi  na vlastitu odgovornost. Odgovornost počinje od trenutka  preuzimanja bicikla  do trenutka povrata ispravnog bicikla.

 

Korisnik usluge se obvezuje za korištenje bicikla  platiti naknadu (najamninu) određenu prema cjeniku Rog-Joma-e važećem na dan iznajmljivanja.

 

Naknada (cijena) se određuje  ovisno o broju sati ili dnevnom korištenju. Svako prekoračenje roka za povrat će se naplatiti prema važećim cijenama.

 

III.

Bicikl  se preuzima na korištenje na temelju sklopljenog ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima na koje Korisnik pristaje potpisom  Ugovora.  

 

Najmodavac jamči Korisniku tajnost osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora (OIB, adresa, broj mobitela, preslika osobne iskaznice, putovnice..)  te ih neće učiniti dostupnima trećima osim po zakonskoj osnovi  i u izvršavanju zakonskih i ugovornih prava i obveza.

 

Korisnik je dužan prije preuzimanja bicikla,  pregledati  bicikl i prijaviti eventualna oštećenja- neispravnost  koju je uočio. Kvar koji bi Korisnik primijetio pri vožnji dužan je bez odgode  prijaviti  i ako kvar nije prouzročen neispravnim korištenjem ima pravo dobiti drugi ispravan bicikli na korištenje kada  ga Najmodavac ima na raspolaganju.

 

Korisnik se obvezuje bicikl zaštititi od krađe i zaključavati bicikl dok je u stanju mirovanja.

 

 

 

IV.

Korisnik se obvezuje na odgovorno ponašanje te je obvezan  bicikl  čuvati i koristiti u skladu s propisima,  ovim Općim uvjetima i ugovorom te se striktno  pridržavati pravila  i zakonskih propisa te Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

Korisniku nije dopušteno obavljati bilo kakve preinake ili promjene na biciklu/ili opremi.

Korisnik je obvezan podmiriti svaku štetu na biciklu  nastalu neispravnim korištenjem.

Najmodavac  ne odgovara za osobne stvari koje Korisnik prevozi na biciklu.

Najmodavac ne odgovara za ozljede Korisnika ili trećih osoba uzrokovane korištenjem bicikla.

 

V.

Korisnik se nadalje obvezuje:

-  vratiti bicikl  u ispravnom stanju kako ga je preuzeo i u ugovoreno vrijeme, a u slučaju 

   da bicikl nije vraćen ni nakon  24 sata od isteka roka za vraćanje, smatrat će se da je bicikl otuđen te

   će se izvršiti prijava policiji, 

 - da neće otuđiti bicikl  i pripadajuće dijelove,

 - da će podmiriti vrijednost novog bicikla  u slučaju krađe, otuđenja ili gubitka  bicikla.

 

VI.

Za sve što nije uređeno ovim Općim uvjetima i ugovorom primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

 

U slučaju eventualnog spora nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu prodajnog objekta (prodavaonice) u kojem je iznajmljen bicikl.

 

U slučaju potrebe za informacijama, one su dostupne putem e-mail adrese info.webshop@rog-joma.hr  i telefonskih brojeva +385 (0)1 2300 156.

 

Ovi  Opći uvjeti  objavljeni  su na Internetskoj stranici www.rog-joma.hr i dostupni su na prodajnom mjestu koje iznajmljuje bicikle i nalaze se i na  poleđini ugovora.

                                                                                                         

                                                                                                           Rog-Joma d.o.o.